అదృష్టవంతుడిని ఎవడు చెడ కొట్టలేడు.ఇది చూస్తే ఔను అనక తప్పదు