కర్మలు చేయకుండా ఎవడూ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేడు… శ్రీకృష్ణుని సందేశం

కర్మలు చేయనంత మాత్రాన పురుషుడు కర్మ బంధాలకు దూరంగా ఉండలేడు. కేవలం కర్మ సన్యాసం వల్ల కూడా ఆత్మజ్ఞానం లభించదు – కృష్ణుడు.

కర్మలు చేయకుండా ఎవడూ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేడు. ప్రకృతి గుణాల ప్రభావాలకు లోనై ప్రతివాళ్లూ అన్యంత్రులై కర్మలు చేస్తూనే ఉన్నారు – కృష్ణుడు.
పైకి అన్ని కర్మేంద్రియాలను అణచిపెట్టి మనసులో మాత్రం విషయ సౌఖ్యాల గురించి ఆలోచించే అవివేకిని కపటాచారం కలవాడు అంటారు – కృష్ణుడు.
అర్జునా! మనసుతో జ్ఞానేంద్రియాలను స్వాధీనంలో ఉంచుకొని, కర్మేంద్రియాల ద్వారా నిష్కామ కర్మ చేస్తున్నవాడు ఉత్తమడు – కృష్ణుడు
నీ కర్తవ్యకర్మ నీవు ఆచరించవలసిందే. కర్మలు విడిచి పెట్టడం కంటే చేయడమే శ్రేయస్కరం. కర్మలు చేయకుండా నీవు జీవనయాత్ర కూడా సాగించలేవు – కృష్ణుడు
యాగ సంబంధమైనవి తప్ప తక్కిన కర్మలన్నీ మానవులకు సంసారబంధం కలగజేస్తాయి. కనుక ఫలాపేక్ష లేకుండా దైవప్రీతి కోసం కర్మలు ఆచరించు – కృష్ణుడు
 
పార్థా! ఇలా తిరుగుతున్న జగత్ చక్రాన్ని అనుసరించని వాడు పాపి. ఇంద్రియ లోలుడు. అలాంటి జీవితం వ్యర్థం – కృష్ణుడు
ఆత్మలోనే ఆసక్తి, సంతృప్తి, సంతోషం పొందేవాడికి విద్యుక్త కర్మలేవీ ఉండవు – కృష్ణుడు
]]>