సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ..ఆ ఫ్యామిలీలో ఆయనొక్కడే నచ్చాడట !